Traject

Aanmelding

Een aanmelding kan gedaan worden per mail of telefoon. De aanmelding kan door de persoon zelf gedaan worden, maar ook door partner, familie tot in de vierde graad (zoals ouder, broer/zus, kind, grootouder neef/nicht). Ook vanuit een instelling waar betrokkene verblijft, kan contact gezocht worden. Na aanmelding wordt er binnen 2 werkdagen contact opgenomen.

Kennismaking/intake

Mentorschap wordt in principe voor een langere periode aangegaan. Hierbij is het belangrijk dat er wederzijds vertrouwen ontstaat. Er wordt tijd genomen om goed kennis te maken met betrokkene zelf. Tijdens dit gesprek zal er geïnventariseerd worden wat de behoeften zijn van de desbetreffende. Als er sprake is van wederzijds vertrouwen zullen er afspraken gemaakt worden over de aanvraag bij de rechtbank indienen; tussentijds contact en hoe verder nadat het mentorschap is toegekend.

Uitvoeren

Zodra het mentorschap is toegekend zal de mentor contact opnemen. Er worden afspraken gemaakt over het aantal bezoeken, de manier van contacten en de werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd om zo goed mogelijk te kunnen leven. Er zal zeker 6x per jaar contact met u zijn, tenzij u dit zelf niet wilt. Verder zal er contact gelegd worden met mensen in uw omgeving om te horen of zij nog tips hebben.

Beëindigen

Er zijn diverse redenen waarom het mentorschap beëindigd kan worden.
• De rechter heeft het voor een bepaalde periode uitgesproken en deze periode is voorbij, dan eindigt het mentorschap. Het eindigt ook als u onder curatele wordt gesteld of overlijdt;
• Als de oorzaak voor het mentorschap niet meer bestaat, kan de kantonrechter besluiten dat het mentorschap opgeheven wordt. Dit gebeurd op uw verzoek of op verzoek van het openbaar ministerie;
• Als er gegronde redenen zijn voor de mentor om haar diensten niet langer te willen of te kunnen aanbieden. Zij kan dan bij de rechtbank een verzoek indienen om haar te ontslaan van haar taken. 

Indien gewenst of noodzakelijk of  vanuit de rechter besloten wordt het mentorschap overgedragen aan een nieuwe mentor.